• محصول
برتولینی پمپ

محصولات › قطعات پمپ های پیستونی برتولینی 

قطعات پمپ های پیستونی برتولینی


قطعات پمپ های پیستونی برتولینی

کد محصول: TAM2015

 •  فشار: 150 بار
 •  دبی: 20 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 5.7KW 7.7HP

کد محصول: CA2220

 •  فشار: 150 بار
 •  دبی: 80 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 23.3KW 31.3HP

کد محصول: CA1525

 •  فشار: 105 بار
 •  دبی: 100 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 29.4KW 39.4HP

کد محصول: CAX2475

 •  فشار: 750 بار
 •  دبی: 25 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 35.9KW 48.2HP    

کد محصول: RA2450

 •  فشار: 500 بار
 •  دبی: 24 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 23.4KW 31.4HP    

کد محصول: RAL1840

 •  فشار: 400 بار
 •  دبی: 18 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 14.5KW 19.5HP

کد محصول: TTK2130

 •  فشار: 300 بار
 •  دبی: 21 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 12.3KW 16.4HP

کد محصول: TTL1530

 •  فشار: 300 بار
 •  دبی: 15 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 9KW 12.1HP    

کد محصول: TTK3021

 •  فشار: 210 بار
 •  دبی: 30 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 12KW 16.1HP    

کد محصول: TML2020

 •  فشار: 200 بار
 •  دبی: 20 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 7.6KW 10.1HP

کد محصول: TML1520

 •  فشار: 200 بار
 •  دبی: 15 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 5.8KW 7.8HP

کد محصول: RBL5019

 •  فشار: 190 بار
 •  دبی: 50 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 18.5KW 25HP

کد محصول: KKL3816

 •  فشار: 160 بار
 •  دبی: 38 لیتر در دقیقه     
 •  قدرت مورد نیاز: 10.8KW 14.5HP    

کد محصول: RD7515

 •  فشار: 150 بار
 •  دبی: 73 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 21.5KW 28.8HP    

کد محصول: WML1515

 •  فشار: 150 بار
 •  دبی: 15 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 4KW 5.5HP    

کد محصول: WBL1312

 •  فشار: 120 بار
 •  دبی: 13 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 3KW 4HP 

کد محصول: WBL1111

 •  فشار: 110 بار
 •  دبی: 11 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 2.2KW 3HP 

کد محصول: TMG3545

 •  فشار: 240 بار
 •  دبی: 17 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 6KW 8.1HP

کد محصول: WBG2535

 •  فشار: 175 بار
 •  دبی: 13.2 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 4.3KW 5.8HP 

کد محصول: WBG2530

 •  فشار: 175 بار
 •  دبی: 11.4 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 3.8KW 5.1HP

کد محصول: WBC1111

 •  فشار: 110 بار
 •  دبی: 11 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 2.2KW 3HP    

کد محصول: WJCU-710

 •  فشار: 100 بار
 •  دبی: 7 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 1,4KW 1.9HP        

کد محصول: WJC-U410

 •  فشار: 100 بار
 •  دبی: 4 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 0,9KW 1.2HP

کد محصول: WJCU-210

 •  فشار: 100 بار
 •  دبی: 2 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 0,5KW 0.6HP    

کد محصول: WJCU-110

 •  فشار: 100 بار
 •  دبی: 1.3 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 0.3KW 0.4HP    

کد محصول: CK1525

 •  فشار: 105 بار
 •  دبی: 98 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 20.1KW 27HP    

کد محصول: CX1025

 •  فشار: 250 بار
 •  دبی: 100 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 50.5KW 64.2HP

کد محصول: C2233

 •  فشار: 150 بار
 •  دبی: 122 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 35.8KW 48HP    

کد محصول: NP

 •  فشار: 90 بار
 •  دبی: 200 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 34.6KW 46.4HP

کد محصول: پمپ پیستونی CX2090

 •  فشار: 70 بار
 •  دبی: 200 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 34.6KW 46.4HP

کد محصول: C1258

 •  فشار: 80 بار
 •  دبی: 251 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 39.4KW HP52.9    

کد محصول: CK220

 •  فشار: 60 بار
 •  دبی: 201 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 23.7KW 31.6HP    

کد محصول: CK146

 •  فشار: 60 بار
 •  دبی: 141 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 16.6KW 22.2HP    

کد محصول: CK120

 •  فشار: 70 بار
 •  دبی: 111 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 15.2KW 20.4HP

کد محصول: CK110

 •  فشار: 70 بار
 •  دبی: 101 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 13.8KW 18.6HP

کد محصول: C75

 •  فشار: 50 بار
 •  دبی: 67 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 6.4KW 8.6HP    

کد محصول: C40

 •  فشار: 50 بار
 •  دبی: 40 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 4KW 5.3HP