• محصول
برتولینی پمپ

محصولات › قطعات پمپ های دیافراگمی برتولینی 

قطعات پمپ های دیافراگمی برتولینی


قطعات پمپ های دیافراگمی برتولینی

کد محصول: POLY2025

 •  فشار: 15 بار
 •  دبی: 23 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 1.1KW 1.5HP    

کد محصول: POLY2150

 •  فشار: 15 بار
 •  دبی: 150 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 4.2KW 5.6HP    

کد محصول: PA/S 154

 •  فشار: 50 بار
 •  دبی: 150 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 14.2KW 19HP    

کد محصول: PA330

 •  فشار: 40 بار
 •  دبی: 26 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 2.1KW 2.8HP    

کد محصول: PA530

 •  فشار: 40 بار
 •  دبی: 54 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 4KW 5.4HP    

کد محصول: PPS100

 •  فشار: 40 بار
 •  دبی: 100 لیتر در دقیقه
 •  قدرت مورد نیاز: 7.5KW 10HP