• محصول
برتولینی پمپ

محصولات › لوازم جانبی › لانس های شستشو 

لانس های شستشو


لوازم جانبی › لانس های شستشو

 •  350 بار فشار
 •  40 لیتر در دقیق آبدهی
 •  ساخت شرکت براگلیا ایتالیا

کد محصول: RL57

 •  550 بار فشار
 •  28 لیتر در دقیق آبدهی
 •  طول لوله 120 سانتیمتر

کد محصول: RL37

 •  350 بار فشار
 •  40 لیتر در دقیق آبدهی
 •  طول لوله 70 سانتیمتر و 120 سانتیمتر

کد محصول: RL56

 •  390 بار فشار
 •  30 لیتر در دقیق آبدهی
 •  طول لوله 70 سانتیمتر و 120 سانتیمتر

کد محصول: RL30

 •  350 بار فشار
 •  40 لیتر در دقیقه آبدهی
 •  طول لوله 50 سانتیمتر

کد محصول: RED25

 •  350 بار فشار
 •  40 لیتر در دقیقه آبدهی
 •  طول لوله 50 سانتیمتر
بازگشت به لوازم جانبی