• محصول
برتولینی پمپ

محصولات › لوازم جانبی › انواع نازل 

انواع نازل


لوازم جانبی › انواع نازل

 •  فشار کاری 220 بار 
 • آب دهی 21 لیتر در دقیقه
 •  ورودی 1/4 اینچ

 •  فشار کاری 220 بار 
 • آب دهی 21 لیتر در دقیقه
 •  ورودی 1/4 اینچ

کد محصول: UR36

 •  فشار کاری 180 بار  تا 360 بار  
 • آب دهی 12.4 تا 17.5 لیتر در دقیقه
 • ساخت شرکت PA ایتالیا

کد محصول: UR

 •  فشار کاری 350 بار 390 بار
 • آب دهی 30 لیتر در دقیقه
 •  شماره نازل 4.5

کد محصول: UR32

 •  فشار کاری از 180 تا 350 بار
 •  در نمره های 3.5 ، 4 ، 4.5 ، 5 ، 5.5
 •  ساخت شرکت PA ایتالیا

کد محصول: RU

 •  فشار کاری 300 بار
 •  شماره نازل 20 ، 30 ، 40 ، 60
 •  ساخت شرکت PA ایتالیا

کد محصول: STR

 •  فشار کاری 250 بار 
 •  شماره نازل 4 ، 9 ، 5 ، 11
 •  ساخت شرکت PA ایتالیا

 •  فشار کاری 250 بار 
 •  شماره نازل 4 ، 9 ، 5 ، 11
 •  ساخت شرکت PA ایتالیا

 •  280 بار فشار
 •  40 لیتر در دقیق آبدهی
 •  ورودی 1/4 اینچ
بازگشت به لوازم جانبی